Listo de lokoj en Tajvano

El Vikipedio, la libera enciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Tajvanaj Loknomoj
Loknomo Ĉine Hanyu Pinyin Tajvan-uzata Pinjino Distrikto Poŝtkodo
Changhua-urbo 彰化市 Zhānghuà shì Changhua 彰化縣 500
Fenyuan-vilaĝo 芬園鄉 Fēnyuán xiāng Fenyuan 彰化縣 502
Huatan-vilaĝo 花壇鄉 Huātán xiāng Huatan 彰化縣 503
Shioushuei-vilaĝo 秀水鄉 Xiùshuĭ xiāng Shioushuei 彰化縣 504
Lugang-urbeto 鹿港鎮 Lùgăng zhèn Lugang 彰化縣 505
Fushing-vilaĝo 福興鄉 Fúxīng xiāng Fushing 彰化縣 506
Shianshi-vilaĝo 線西鄉 Xiànxī xiāng Shianshi 彰化縣 507
Hemei-urbeto 和美鎮 Hémĕi zhèn Hemei 彰化縣 508
Shengang-vilaĝo 伸港鄉 Shēngăng xiāng Shengang 彰化縣 509
Yuanlin-urbeto 員林鎮 Yuánlín zhèn Yuanlin 彰化縣 510
Shetou-vilaĝo 社頭鄉 Shètóu xiāng Shetou 彰化縣 511
Yungjing-vilaĝo 永靖鄉 Yŏngjĭng xiāng Yungjing 彰化縣 512
Pushin-vilaĝo 埔心鄉 Pŭxīn xiāng Pushin 彰化縣 513
Shihu-urbeto 溪湖鎮 Xīhú zhèn Shihu 彰化縣 514
Datsuen-vilaĝo 大村鄉 Dàcūn xiāng Datsuen 彰化縣 515
Puyan-vilaĝo 埔鹽鄉 Pŭyán xiāng Puyan 彰化縣 516
Tianjung-urbeto 田中鎮 Tiánzhōng zhèn Tianjung 彰化縣 520
Beidou-urbeto 北斗鎮 Bĕidŏu zhèn Beidou 彰化縣 521
Tianwei-vilaĝo 田尾鄉 Tiánwĕi xiāng Tianwei 彰化縣 522
Beitou-vilaĝo 埤頭鄉 Bēitóu xiāng Beitou 彰化縣 523
Shijou-vilaĝo 溪州鄉 Xīzhōu xiāng Shijou 彰化縣 524
Jutang-vilaĝo 竹塘鄉 Zhútáng xiāng Jutang 彰化縣 525
Erlin-urbeto 二林鎮 Èrlín zhèn Erlin 彰化縣 526
Dacheng-vilaĝo 大城鄉 Dàchéng xiāng Dacheng 彰化縣 527
Fangyuan-vilaĝo 芳苑鄉 Fāngyuàn xiāng Fangyuan 彰化縣 528
Ershuei-vilaĝo 二水鄉 Èrshuĭ xiāng Ershuei 彰化縣 530
Chiayi-urbo 嘉義市 Jiāyì shì Chiayi 嘉義縣 600
Fanlu-vilaĝo 番路鄉 Fānlù xiāng Fanlu 嘉義縣 602
Meishan-vilaĝo 梅山鄉 Méishān xiāng Meishan 嘉義縣 603
Juchi-vilaĝo 竹崎鄉 Zhúqí xiāng Juchi 嘉義縣 604
Alishan-vilaĝo 阿里山鄉 Ālĭshān xiāng Alishan 嘉義縣 605
Jungpu-vilaĝo 中埔鄉 Zhōngpŭ xiāng Jungpu 嘉義縣 606
Dapu-vilaĝo 大埔鄉 Dàpŭ xiāng Dapu 嘉義縣 607
Shueishang-vilaĝo 水上鄉 Shuĭshàng xiāng Shueishang 嘉義縣 608
Lutsau-vilaĝo 鹿草鄉 Lùcăo xiāng Lutsau 嘉義縣 611
Taibau-urbo 太保市 Tàibăo shì Taibau 嘉義縣 612
Putz-urbo 朴子市 Púzĭ shì Putz 嘉義縣 613
Dungshr-vilaĝo 東石鄉 Dōngshí xiāng Dungshr 嘉義縣 614
Lioujiau-vilaĝo 六腳鄉 Liùjiăo xiāng Lioujiau 嘉義縣 615
Shingang-vilaĝo 新港鄉 Xīngăng xiāng Shingang 嘉義縣 616
Minshiung-vilaĝo 民雄鄉 Mínxióng xiāng Minshiung 嘉義縣 621
Dalin-urbeto 大林鎮 Dàlín zhèn Dalin 嘉義縣 622
Shikou-vilaĝo 溪口鄉 Xīkŏu xiāng Shikou 嘉義縣 623
Yiju-vilaĝo 義竹鄉 Yìzhú xiāng Yiju 嘉義縣 624
Budai-urbeto 布袋鎮 Bùdài zhèn Budai 嘉義縣 625
Hsinchu-urbo 新竹市 Xīnzhú shì Hsinchu 新竹縣 300
Jubei-urbo 竹北市 Zhúbĕi shì Jubei 新竹縣 302
Hukou-vilaĝo 湖口鄉 Húkŏu xiāng Hukou 新竹縣 303
Shinfeng-vilaĝo 新豐鄉 Xīnfēng xiāng Shinfeng 新竹縣 304
Shinpu-urbeto 新埔鎮 Xīnpŭ zhèn Shinpu 新竹縣 305
Kuanhsi-urbeto 關西鎮 Guānhsī zhèn Kuanhsi 新竹縣 306
Chiunglin-vilaĝo 芎林鄉 Qiónglín xiāng Chiunglin 新竹縣 307
Baushan-vilaĝo 寶山鄉 Băoshān xiāng Baushan 新竹縣 308
Judung-urbeto 竹東鎮 Zhúdōng zhèn Judung 新竹縣 310
Wufeng-vilaĝo 五峰鄉 Wŭfēng xiāng Wufeng 新竹縣 311
Hengshan-vilaĝo 橫山鄉 Héngshān xiāng Hengshan 新竹縣 312
Jianshr-vilaĝo 尖石鄉 Jiānshí Jianshr 新竹縣 313
Beipu-vilaĝo 北埔鄉 Bĕipŭ xiāng xiāng Beipu 新竹縣 314
Emei-vilaĝo 峨眉鄉 Éméi xiāng Emei 新竹縣 315
Hualien-urbo 花蓮市 Huālián shì Hualien 花蓮縣 970
Shincheng-vilaĝo 新城鄉 Xīnchéng xiāng Shincheng 花蓮縣 971
Shioulin-vilaĝo 秀林鄉 Xiùlín xiāng Shioulin 花蓮縣 972
Jian-vilaĝo 吉安鄉 Jí’ān xiāng Jian 花蓮縣 973
Shoufeng-vilaĝo 壽豐鄉 Shòufēng xiāng Shoufeng 花蓮縣 974
Fenglin-urbeto 鳳林鎮 Fènglín zhèn Fenglin 花蓮縣 975
Guangfu-vilaĝo 光復鄉 Guāngfù xiāng Guangfu 花蓮縣 976
Fengbin-vilaĝo 豐濱鄉 Fēngbīn xiāng Fengbin 花蓮縣 977
Rueisuei-vilaĝo 瑞穗鄉 Ruìsuì xiāng Rueisuei 花蓮縣 978
Wanrung-vilaĝo 萬榮鄉 Wànróng xiāng Wanrung 花蓮縣 979
Yuli-urbeto 玉里鎮 Yùlĭ zhèn Yuli 花蓮縣 981
Juoshi-vilaĝo 卓溪鄉 Zhuóxī xiāng Juoshi 花蓮縣 982
Fuli-vilaĝo 富里鄉 Fùlĭ xiāng Fuli 花蓮縣 983
Ilan-urbo 宜蘭市 Yílán shì Ilan 宜蘭縣 260
Toucheng-urbeto 頭城鎮 Tóuchéng zhèn Toucheng 宜蘭縣 261
Jiaushi-vilaĝo 礁溪鄉 Jiāoxī xiāng Jiaushi 宜蘭縣 262
Juangwei-vilaĝo 壯圍鄉 Zhuàngwéi xiāng Juangwei 宜蘭縣 263
Yuanshan-vilaĝo 員山鄉 Yuánshān xiāng Yuanshan 宜蘭縣 264
Luodung-urbeto 羅東鎮 Luódōng zhèn Luodung 宜蘭縣 265
Sanshing-vilaĝo 三星鄉 Sānxīng xiāng Sanshing 宜蘭縣 266
Datung-vilaĝo 大同鄉 Dàtóng xiāng Datung 宜蘭縣 267
Wujie-vilaĝo 五結鄉 Wŭjié xiāng Wujie 宜蘭縣 268
Dungshan-vilaĝo 冬山鄉 Dōngshān xiāng Dungshan 宜蘭縣 269
Suao-urbeto 蘇澳鎮 Sūào zhèn Suao 宜蘭縣 270
Nanau-vilaĝo 南澳鄉 Nán'ào xiāng Nanau 宜蘭縣 272
Kaohsiung-urbo 高雄市 Gāoxióng shì Kaohsiung 高雄市
Shinshing-kvartalo 新興區 Xīnxīng qū Shinshing Chiu 高雄市 800
Chianjin-kvartalo 前金區 Qiánjīn qū Chianjin Chiu 高雄市 801
Lingya-kvartalo 苓雅區 Língyă qū Lingya Chiu 高雄市 802
Yancheng-kvartalo 鹽埕區 Yánchéng qū Yancheng Chiu 高雄市 803
Gushan-kvartalo 鼓山區 Gŭshān qū Gushan Chiu 高雄市 804
Chijin-kvartalo 旗津區 Qíjīn qū Chijin Chiu 高雄市 805
Chianjen-kvartalo 前鎮區 Qiánzhèn qū Chianjen Chiu 高雄市 806
Sanmin-kvartalo 三民區 Sānmín qū Sanmin Chiu 高雄市 807
Nantz-kvartalo 楠梓區 Nánzĭ qū Nantz Chiu 高雄市 811
Shiaugang-kvartalo 小港區 Xiăogăng qū Shiaugang Chiu 高雄市 812
Tzuoying-kvartalo 左營區 Zuŏyíng qū Tzuoying Chiu 高雄市 813
Renwu-vilaĝo 仁武鄉 Rénwŭ xiāng Renwu 高雄縣 814
Dashe-vilaĝo 大社鄉 Dàshè xiāng Dashe 高雄縣 815
Gangshan-urbeto 岡山鎮 Gāngshān zhèn Gangshan 高雄縣 820
Luju-vilaĝo 路竹鄉 Lùzhú xiāng Luju 高雄縣 821
Alian-vilaĝo 阿蓮鄉 Ālián xiāng Alian 高雄縣 822
Tianliau-vilaĝo 田寮鄉 Tiánliáo xiāng Tianliau 高雄縣 823
Yanchau-vilaĝo 燕巢鄉 Yàncháo xiāng Yanchau 高雄縣 824
Chiautou-vilaĝo 橋頭鄉 Qiáotóu xiāng Chiautou 高雄縣 825
Tzguan-vilaĝo 梓官鄉 Zĭguān xiāng Tzguan 高雄縣 826
Mituo-vilaĝo 彌陀鄉 Mítuó xiāng Mituo 高雄縣 827
Yungan-vilaĝo 永安鄉 Yŏng'ān xiāng Yungan 高雄縣 828
Hunei-vilaĝo 湖內鄉 Húnèi xiāng Hunei 高雄縣 829
Fengshan-urbo 鳳山市 Fèngshān shì Fengshan 高雄縣 830
Daliau-vilaĝo 大寮鄉 Dàliáo xiāng Daliau 高雄縣 831
Linyuan-vilaĝo 林園鄉 Línyuán xiāng Linyuan 高雄縣 832
Niausung-vilaĝo 鳥松鄉 Niăosōng xiāng Niausung 高雄縣 833
Dashu-vilaĝo 大樹鄉 Dàshù xiāng Dashu 高雄縣 840
Chishan-urbeto 旗山鎮 Qíshān zhèn Chishan 高雄縣 842
Meinung-urbeto 美濃鎮 Mĕinóng zhèn Meinung 高雄縣 843
Liouguei-vilaĝo 六龜鄉 Liùguī xiāng Liouguei 高雄縣 844
Neimen-vilaĝo 內門鄉 Nèimén xiāng Neimen 高雄縣 845
Shanlin-vilaĝo 杉林鄉 Shānlín xiāng Shanlin 高雄縣 846
Jiashian-vilaĝo 甲仙鄉 Jiăxiān xiāng Jiashian 高雄縣 847
Tauyuan-vilaĝo 桃源鄉 Táoyuán xiāng Tauyuan 高雄縣 848
Sanmin-vilaĝo 三民鄉 Sānmín xiāng Sanmin 高雄縣 849
Maulin-vilaĝo 茂林鄉 Màolín xiāng Maulin 高雄縣 851
Jiading-vilaĝo 茄萣鄉 Jiādìng xiāng Cheting 高雄縣 852
Keelung-urbo 基隆市 Jīlóng shì Keelung 基隆市
Renai-kvartalo 仁愛區 Rén’ài qū Renai Chiu 基隆市 200
Shinyi-kvartalo 信義區 Xìnyì qū Shinyi Chiu 基隆市 201
Jungjeng-kvartalo 中正區 Zhōngzhèng qū Jungjeng Chiu 基隆市 202
Jungshan-kvartalo 中山區 Zhōngshān qū Jungshan Chiu 基隆市 203
Anle-kvartalo 安樂區 Ānlè qū Anle Chiu 基隆市 204
Nuannuan-kvartalo 暖暖區 Nuănnuăn qū Nuannuan Chiu 基隆市 205
Chidu-kvartalo 七堵區 Qīdŭ qū Chidu Chiu 基隆市 206
Junan-urbeto 竹南鎮 Zhúnán zhèn Junan 苗栗縣 350
Toufen-urbeto 頭份鎮 Tóufèn zhèn Toufen 苗栗縣 351
Sanwan-vilaĝo 三灣鄉 Sānwān xiāng Sanwan 苗栗縣 352
Nanchuang-vilaĝo 南庄鄉 Nánzhuāng xiāng Nanchuang 苗栗縣 353
Shrtan-vilaĝo 獅潭鄉 Shītán xiāng Shrtan 苗栗縣 354
Houlung-urbeto 後龍鎮 Hòulóng zhèn Houlung 苗栗縣 356
Tungshiau-urbeto 通霄鎮 Tōnĝiāo zhèn Tungshiau 苗栗縣 357
Yuanli-urbeto 苑裡鎮 Yuànlĭ zhèn Yuanli 苗栗縣 358
Miaoli-urbo 苗栗市 Miáolì shì Miaoli 苗栗縣 360
Tzauchiau-vilaĝo 造橋鄉 Zàoqiáo xiāng Tzauchiau 苗栗縣 361
Touwu-vilaĝo 頭屋鄉 Tóuwū xiāng Touwu 苗栗縣 362
Gungguan-vilaĝo 公館鄉 Gōngguăn xiāng Gungguan 苗栗縣 363
Dahu-vilaĝo 大湖鄉 Dàhú xiāng Dahu 苗栗縣 364
Taian-vilaĝo 泰安鄉 Tài'ān xiāng Taian 苗栗縣 365
Tungluo-vilaĝo 銅鑼鄉 Tóngluó xiāng Tungluo 苗栗縣 366
Sanyi-vilaĝo 三義鄉 Sānyì xiāng Sanyi 苗栗縣 367
Shihu-vilaĝo 西湖鄉 Xīhú xiāng Shihu 苗栗縣 368
Juolan-urbeto 卓蘭鎮 Zhuólán zhèn Juolan 苗栗縣 369
Nantou-urbo 南投市 Nántóu shì Nantou 南投縣 540
Jungliau-vilaĝo 中寮鄉 Zhōngliáo xiāng Jungliau 南投縣 541
Tsautuen-urbeto 草屯鎮 Căotún zhèn Tsautuen 南投縣 542
Guoshing-vilaĝo 國姓鄉 Guóxìng xiāng Guoshing 南投縣 544
Puli-urbeto 埔里鎮 Pŭlĭ zhèn Puli 南投縣 545
Renai-vilaĝo 仁愛鄉 Rén'ài xiāng Renai 南投縣 546
Mingjian-vilaĝo 名間鄉 Míngjiān xiāng Mingjian 南投縣 551
Jiji-urbeto 集集鎮 Jíjí zhèn Jiji 南投縣 552
Shueili-vilaĝo 水里鄉 Shuĭlĭ xiāng Shueili 南投縣 553
Yuchr-vilaĝo 魚池鄉 Yúchr xiāng Yuchr 南投縣 555
Shinyi-vilaĝo 信義鄉 Xìnyì xiāng Shinyi 南投縣 556
Jushan-urbeto 竹山鎮 Zhúshān zhèn Jushan 南投縣 557
Lugu-vilaĝo 鹿谷鄉 Lùgŭ xiāng Lugu 南投縣 558
Magung-urbo 馬公市 Măgōng shì Magung 外島:澎湖縣 880
Shiyu-vilaĝo 西嶼鄉 Xīyŭ xiāng Shiyu 外島:澎湖縣 881
Wangan-vilaĝo 望安鄉 Wàng'ān xiāng Wangan 外島:澎湖縣 882
Chimei-vilaĝo 七美鄉 Qīmĕi xiāng Chimei 外島:澎湖縣 883
Baisha-vilaĝo 白沙鄉 Báishā xiāng Baisha 外島:澎湖縣 884
Hushi-vilaĝo 湖西鄉 Húxī xiāng Hushi 外島:澎湖縣 885
Jinsha-urbeto 金沙鎮 Jīnshā zhèn Jinsha 外島:金門縣 890
Jinhu-urbeto 金湖鎮 Jīnhú zhèn Jinhu 外島:金門縣 891
Jinning-vilaĝo 金寧鄉 Jīnníng xiāng Jinning 外島:金門縣 892
Jincheng-urbeto 金城鎮 Jīnchéng zhèn Jincheng 外島:金門縣 893
Lieyu-vilaĝo 烈嶼鄉 Lièyŭ xiāng Lieyu 外島:金門縣 894
Wuchiou-vilaĝo 烏坵鄉 Wūqiū xiāng Wuchiou 外島:金門縣 896
Nangan-vilaĝo 南竿鄉 Nángăn xiāng Nangan 外島:連江縣 209
Beigan-vilaĝo 北竿鄉 Bĕigăn xiāng Beigan 外島:連江縣 210
Jiuguang-vilaĝo 莒光鄉 Jŭguāng xiāng Jiuguang 外島:連江縣 211
Dungyin-vilaĝo 東引鄉 Dōngyĭn xiāng Dungyin 外島:連江縣 212
Dungsha 東沙 Dōngshā Dungsha 外島:南海諸島 817
Nansha 南沙 Nánshā Nansha 外島:南海諸島 819
Diauyutai 釣魚台 Diàoyútái Diauyutai 外島:釣魚台列嶼 290
Pingtung-urbo 屏東市 Píngdōng shì Pingtung 屏東縣 900
Sandimen 三地門 Sāndìmén Sandimen 屏東縣 901
Wutai-vilaĝo 霧臺鄉 Wùtái xiāng Wutai 屏東縣 902
Majia-vilaĝo 瑪家鄉 Măjiā xiāng Majia 屏東縣 903
Jiouru-vilaĝo 九如鄉 Jiŭrú xiāng Jiouru 屏東縣 904
Ligang-vilaĝo 里港鄉 Lĭgăng xiāng Ligang 屏東縣 905
Gaushu-vilaĝo 高樹鄉 Gāoshù xiāng Gaushu 屏東縣 906
Yanpu-vilaĝo 鹽埔鄉 Yánpŭ xiāng Yanpu 屏東縣 907
Changjr-vilaĝo 長治鄉 Chángzhì xiāng Changjr 屏東縣 908
Linluo-vilaĝo 麟洛鄉 Línluò xiāng Linluo 屏東縣 909
Jutian-vilaĝo 竹田鄉 Zhútián xiāng Jutian 屏東縣 911
Neipu-vilaĝo 內埔鄉 Nèipŭ xiāng Neipu 屏東縣 912
Wandan-vilaĝo 萬丹鄉 Wàndān xiāng Wandan 屏東縣 913
Chaujou-urbeto 潮州鎮 Cháozhōu zhèn Chaujou 屏東縣 920
Taiwu-vilaĝo 泰武鄉 Tàiwŭ xiāng Taiwu 屏東縣 921
Laiyi-vilaĝo 來義鄉 Láiyì xiāng Laiyi 屏東縣 922
Wanluan-vilaĝo 萬巒鄉 Wànluán xiāng Wanluan 屏東縣 923
Kanding-vilaĝo 崁頂鄉 Kăndĭng xiāng Kanding 屏東縣 924
Shinbei-vilaĝo 新埤鄉 Xīnbēi xiāng Shinbei 屏東縣 925
Nanjou-vilaĝo 南州鄉 Nánzhōu xiāng Nanjou 屏東縣 926
Linbian-vilaĝo 林邊鄉 Línbiān xiāng Linbian 屏東縣 927
Dunggang-urbeto 東港鎮 Dōnggăng zhèn Dunggang 屏東縣 928
Liouchiou-vilaĝo 琉球鄉 Liúqiú xiāng Liouchiou 屏東縣 929
Jiadung-vilaĝo 佳冬鄉 Jiādōng xiāng Jiadung 屏東縣 931
Shinyuan-vilaĝo 新園鄉 Xīnyuán xiāng Shinyuan 屏東縣 932
Fangliau-vilaĝo 枋寮鄉 Fāngliáo xiāng Fangliau 屏東縣 940
Fangshan-vilaĝo 枋山鄉 Fāngshān xiāng Fangshan 屏東縣 941
Chuenr-vilaĝo 春日鄉 Chūnrì xiāng Chuenr 屏東縣 942
Shrtz-vilaĝo 獅子鄉 Shīzi xiāng Shrtz 屏東縣 943
Checheng-vilaĝo 車城鄉 Chēchéng xiāng Checheng 屏東縣 944
Mudan-vilaĝo 牡丹鄉 Mŭdān xiāng Mudan 屏東縣 945
Hengchuen-urbeto 恆春鎮 Héngchūn zhèn Hengchuen 屏東縣 946
Manjou-vilaĝo 滿州鄉 Mănzhōu xiāng Manjou 屏東縣 947
Taichung-urbo 台中市 Táizhōng shì Taichung 台中市
Jung-kvartalo 中區 Zhōng qū Jung Chiu 台中市 400
Dung-kvartalo 東區 Dōng qū Dung Chiu 台中市 401
Nan-kvartalo 南區 Nán qū Nan Chiu 台中市 402
Shi-kvartalo 西區 Xī qū Shi Chiu 台中市 403
Bei-kvartalo 北區 Bĕi qū Bei Chiu 台中市 404
Beituen-kvartalo 北屯區 Bĕitún qū Beituen Chiu 台中市 406
Shituen-kvartalo 西屯區 Xītún qū Shituen Chiu 台中市 407
Nantuen-kvartalo 南屯區 Nántún qū Nantuen Chiu 台中市 408
Taiping-urbo 太平市 Tàipíng shì Taiping 台中縣 411
Dali-urbo 大里市 Dàlĭ shì Dali 台中縣 412
Wufeng-vilaĝo 霧峰鄉 Wùfēng xiāng Wufeng 台中縣 413
Wur-vilaĝo 烏日鄉 Wūrì xiāng Wur 台中縣 414
Fengyuan-urbo 豐原市 Fēngyuán shì Fengyuan 台中縣 420
Houli-vilaĝo 后里鄉 Hòulĭ xiāng Houli 台中縣 421
Shrgang-vilaĝo 石岡鄉 Shígāng xiāng Shrgang 台中縣 422
Dungshr-urbeto 東勢鎮 Dōngshì zhèn Dungshr 台中縣 423
Heping-vilaĝo 和平鄉 Hépíng xiāng Heping 台中縣 424
Shinshe-vilaĝo 新社鄉 Xīnshè xiāng Shinshe 台中縣 426
Tantz-vilaĝo 潭子鄉 Tánzi xiāng Tantz 台中縣 427
Daya-vilaĝo 大雅鄉 Dàyă xiāng Daya 台中縣 428
Shengang-vilaĝo 神岡鄉 Shéngāng xiāng Shengang 台中縣 429
Dadu-vilaĝo 大肚鄉 Dàdù xiāng Dadu 台中縣 432
Shalu-urbeto 沙鹿鎮 Shālù zhèn Shalu 台中縣 433
Lungjing-vilaĝo 龍井鄉 Lóngjĭng xiāng Lungjing 台中縣 434
Wuchi-urbeto 梧棲鎮 Wúqī zhèn Wuchi 台中縣 435
Chingshuei-urbeto 清水鎮 Qīngshuĭ zhèn Chingshuei 台中縣 436
Dajia-urbeto 大甲鎮 Dàjiă zhèn Dajia 台中縣 437
Waipu-vilaĝo 外埔鄉 Wàipŭ xiāng Waipu 台中縣 438
Daan-vilaĝo 大安鄉 Dà'ān xiāng Daan 台中縣 439
Tainan-urbo 台南市 Táinán shì Tainan 台南市
Jung-kvartalo 中區 Zhōng qū Jung Chiu 台南市 700
Dung-kvartalo 東區 Dōng qū Dung Chiu 台南市 701
Nan-kvartalo 南區 Nán qū Nan Chiu 台南市 702
Shi-kvartalo 西區 Xī qū Shi Chiu 台南市 703
Bei-kvartalo 北區 Bĕi qū Bei Chiu 台南市 704
Anping-kvartalo 安平區 Ānpíng qū Anping Chiu 台南市 708
Annan-kvartalo 安南區 Ānnán qū Annan Chiu 台南市 709
Yungkang-urbo 永康市 Yŏngkāng shì Yungkang 台南縣 710
Gueiren-vilaĝo 歸仁鄉 Guīrén xiāng Gueiren 台南縣 711
Shinhua-urbeto 新化鎮 Xīnhuà zhèn Shinhua 台南縣 712
Tzuojen-vilaĝo 左鎮鄉 Zuŏzhèn xiāng Tzuojen 台南縣 713
Yujing-vilaĝo 玉井鄉 Yùjĭng xiāng Yujing 台南縣 714
Nanshi-vilaĝo 楠西鄉 Nánxī xiāng Nanshi 台南縣 715
Nanhua-vilaĝo 南化鄉 Nánhuà xiāng Nanhua 台南縣 716
Rende-vilaĝo 仁德鄉 Réndé xiāng Rende 台南縣 717
Guanmiau-vilaĝo 關廟鄉 Guānmiào xiāng Guanmiau 台南縣 718
Lungchi-vilaĝo 龍崎鄉 Lóngqí xiāng Lungchi 台南縣 719
Guantian-vilaĝo 官田鄉 Guāntián xiāng Guantian 台南縣 720
Madou-urbeto 麻豆鎮 Mádòu zhèn Madou 台南縣 721
Jiali-urbeto 佳里鎮 Jiālĭ zhèn Jiali 台南縣 722
Shigang-vilaĝo 西港鄉 Xīgăng xiāng Shigang 台南縣 723
Chigu-vilaĝo 七股鄉 Qīgŭ xiāng Chigu 台南縣 724
Jiangjiun-vilaĝo 將軍鄉 Jiāngjūn xiāng Jiangjiun 台南縣 725
Shiuejia-urbeto 學甲鎮 Xuéjiă zhèn Shiuejia 台南縣 726
Beimen-vilaĝo 北門鄉 Bĕimén xiāng Beimen 台南縣 727
Shinying-urbo 新營市 Xīnyíng shì Shinying 台南縣 730
Houbi-vilaĝo 後壁鄉 Hòubì xiāng Houbi 台南縣 731
Baihe-urbeto 白河鎮 Báihé zhèn Baihe 台南縣 732
Dungshan-vilaĝo 東山鄉 Dōngshān xiāng Dungshan 台南縣 733
Lioujia-vilaĝo 六甲鄉 Liùjiă xiāng Lioujia 台南縣 734
Shiaying-vilaĝo 下營鄉 Xiàyíng xiāng Shiaying 台南縣 735
Liouying-vilaĝo 柳營鄉 Liŭyíng xiāng Liouying 台南縣 736
Yanshuei-urbeto 鹽水鎮 Yánshuĭ zhèn Yanshuei 台南縣 737
Shanhua-urbeto 善化鎮 Shànhuà zhèn Shanhua 台南縣 741
Danei-vilaĝo 大內鄉 Dànèi xiāng Danei 台南縣 742
Shanshang-vilaĝo 山上鄉 Shānshàng xiāng Shanshang 台南縣 743
Shinshr-vilaĝo 新市鄉 Xīnshì xiāng Shinshr 台南縣 744
Anding-vilaĝo 安定鄉 Āndìng xiāng Anding 台南縣 745
Tajpe-urbo 台北市 Táibĕi shì Taipei 台北市
Jungjeng-kvartalo 中正區 Zhōngzhèng qū Jungjeng Chiu 台北市 100
Datung-kvartalo 大同區 Dàtóng qū Datung Chiu 台北市 103
Jungshan-kvartalo 中山區 Zhōngshān qū Jungshan Chiu 台北市 104
Sungshan-kvartalo 松山區 Sōngshān qū Sungshan Chiu 台北市 105
Daan-kvartalo 大安區 Dà'ān qū Daan Chiu 台北市 106
Wanhua-kvartalo 萬華區 Wànhuá qū Wanhua Chiu 台北市 108
Shinyi-kvartalo 信義區 Xìnyì qū Shinyi Chiu 台北市 110
Shrlin-kvartalo 士林區 Shìlín qū Shrlin Chiu 台北市 111
Beitou-kvartalo 北投區 Bĕitóu qū Beitou Chiu 台北市 112
Neihu-kvartalo 內湖區 Nèihú qū Neihu Chiu 台北市 114
Nangang-kvartalo 南港區 Nángăng qū Nangang Chiu 台北市 115
Wenshan-kvartalo 文山區 Wénshān qū Wenshan Chiu 台北市 116
Wanli-vilaĝo 萬里鄉 Wànlĭ xiāng Wanli 台北縣 207
Jinshan-vilaĝo 金山鄉 Jīnshān xiāng Jinshan 台北縣 208
Banchiau-urbo 板橋市 Bănqiáo shì Banchiau 台北縣 220
Shijr-urbeto 汐止鎮 Xìzhĭ zhèn Shijr 台北縣 221
Shenkeng-vilaĝo 深坑鄉 Shēnkēng xiāng Shenkeng 台北縣 222
Shrding-vilaĝo 石碇鄉 Shídìng xiāng Shrding 台北縣 223
Rueifang-urbeto 瑞芳鎮 Ruìfāng zhèn Rueifang 台北縣 224
Pingshi-vilaĝo 平溪鄉 Pínĝī xiāng Pingshi 台北縣 226
Shuangshi-vilaĝo 雙溪鄉 Shuānĝī xiāng Shuangshi 台北縣 227
Gungliau-vilaĝo 貢寮鄉 Gòngliáo xiāng Gungliau 台北縣 228
Shindian-urbo 新店市 Xīndiàn shì Shindian 台北縣 231
Pinglin-vilaĝo 坪林鄉 Pínglín xiāng Pinglin 台北縣 232
Wulai-vilaĝo 烏來鄉 Wūlái xiāng Wulai 台北縣 233
Yunghe-urbo 永和市 Yŏnghé shì Yunghe 台北縣 234
Junghe-urbo 中和市 Zhōnghé shì Junghe 台北縣 235
Tucheng-urbo 土城市 Tŭchéng shì Tucheng 台北縣 236
Sanshia-urbeto 三峽鎮 Sānxiá zhèn Sanshia 台北縣 237
Shulin-urbeto 樹林鎮 Shùlín zhèn Shulin 台北縣 238
Yingge-urbeto 鶯歌鎮 Yīnggē zhèn Yingge 台北縣 239
Sanchung-urbo 三重市 Sānchóng shì Sanchung 台北縣 241
Shinjuang-urbo 新莊市 Xīnzhuāng shì Shinjuang 台北縣 242
Taishan-vilaĝo 泰山鄉 Tàishān xiāng Taishan 台北縣 243
Linkou-vilaĝo 林口鄉 Línkŏu xiāng Linkou 台北縣 244
Lujou-urbo 蘆洲市 Lúzhōu shì Lujou 台北縣 247
Wugu-vilaĝo 五股鄉 Wŭgŭ xiāng Wugu 台北縣 248
Bali-vilaĝo 八里鄉 Bālĭ xiāng Bali 台北縣 249
Danshuei-urbeto 淡水鎮 Dànshuĭ zhèn Danshuei 台北縣 251
Sanjr-vilaĝo 三芝鄉 Sānzhī xiāng Sanjr 台北縣 252
Shrmen-vilaĝo 石門鄉 Shímén xiāng Shrmen 台北縣 253
Taitung-urbo 臺東市 Táidōng shì Taitung 台東縣 950
Liudau-vilaĝo 綠島鄉 Lǜdăo xiāng Liudau 台東縣 951
Lanyu-vilaĝo 蘭嶼鄉 Lányŭ xiāng Lanyu 台東縣 952
Yanping-vilaĝo 延平鄉 Yánpíng xiāng Yanping 台東縣 953
Beinan-vilaĝo 卑南鄉 Bēinán xiāng Beinan 台東縣 954
Luye-vilaĝo 鹿野鄉 Lùyĕ xiāng Luye 台東縣 955
Guanshan-urbeto 關山鎮 Guānshān zhèn Guanshan 台東縣 956
Haiduan-vilaĝo 海端鄉 Hăiduān xiāng Haiduan 台東縣 957
Chrshang-vilaĝo 池上鄉 Chíshàng xiāng Chrshang 台東縣 958
Dunghe-vilaĝo 東河鄉 Dōnghé xiāng Dunghe 台東縣 959
Chenggung-urbeto 成功鎮 Chénggōng zhèn Chenggung 台東縣 961
Changbin-vilaĝo 長濱鄉 Chángbīn xiāng Changbin 台東縣 962
Taimali-vilaĝo 太麻里鄉 Tàimálĭ xiāng Taimali 台東縣 963
Jinfeng-vilaĝo 金峰鄉 Jīnfēng xiāng Jinfeng 台東縣 964
Dawu-vilaĝo 大武鄉 Dàwŭ xiāng Dawu 台東縣 965
Daren-vilaĝo 達仁鄉 Dárén xiāng Daren 台東縣 966
Jungli-urbo 中壢市 Zhōnglì shì Jungli 桃園縣 320
Pingjen-urbo 平鎮市 Píngzhèn shì Pingjen 桃園縣 324
Lungtan-vilaĝo 龍潭鄉 Lóngtán xiāng Lungtan 桃園縣 325
Yangmei-urbeto 楊梅鎮 Yángméi zhèn Yangmei 桃園縣 326
Shinwu-vilaĝo 新屋鄉 Xīnwū xiāng Shinwu 桃園縣 327
Guanyin-vilaĝo 觀音鄉 Guānyīn xiāng Guanyin 桃園縣 328
Taoyuan-vilaĝo 桃園鄉 Táoyuán xiāng Taoyuan 桃園縣 330
Gueishan-vilaĝo 龜山鄉 Guīshān xiāng Gueishan 桃園縣 333
Bade-urbo 八德市 Bādé shì Bade 桃園縣 334
Dashi-urbeto 大溪鎮 Dàxī zhèn Dashi 桃園縣 335
Fushing-vilaĝo 復興鄉 Fùxīng xiāng Fushing 桃園縣 336
Dayuan-vilaĝo 大園鄉 Dàyuán xiāng Dayuan 桃園縣 337
Luju-vilaĝo 蘆竹鄉 Lúzhú xiāng Luju 桃園縣 338
Dounan-urbeto 斗南鎮 Dŏunán zhèn Dounan 雲林縣 630
Dabei-vilaĝo 大埤鄉 Dàbēi xiāng Dabei 雲林縣 631
Huwei-urbeto 虎尾鎮 Hŭwĕi zhèn Huwei 雲林縣 632
Tuku-urbeto 土庫鎮 Tŭkù zhèn Tuku 雲林縣 633
Baujung-vilaĝo 褒忠鄉 Băozhōng xiāng Baujung 雲林縣 634
Dungshr-vilaĝo 東勢鄉 Dōngshì xiāng Dungshr 雲林縣 635
Taishi-vilaĝo 台西鄉 Táixī xiāng Taishi 雲林縣 636
Luenbei-vilaĝo 崙背鄉 Lúnbèi xiāng Luenbei 雲林縣 637
Mailiau-vilaĝo 麥寮鄉 Màiliáo xiāng Mailiau 雲林縣 638
Douliou-urbo 斗六市 Dŏuliù shì Douliou 雲林縣 640
Linnei-vilaĝo 林內鄉 Línnèi xiāng Linnei 雲林縣 643
Gukeng-vilaĝo 古坑鄉 Gŭkēng xiāng Gukeng 雲林縣 646
Tsztung-vilaĝo 莿桐鄉 Cìtóng xiāng Tsztung 雲林縣 647
Shiluo-urbeto 西螺鎮 Xīluó zhèn Shiluo 雲林縣 648
Erluen-vilaĝo 二崙鄉 Èrlún xiāng Erluen 雲林縣 649
Beigang-urbeto 北港鎮 Bĕigăng zhèn Beigang 雲林縣 651
Shueilin-vilaĝo 水林鄉 Shuĭlín xiāng Shueilin 雲林縣 652
Kouhu-vilaĝo 口湖鄉 Kŏuhú xiāng Kouhu 雲林縣 653
Szhu-vilaĝo 四湖鄉 Sìhú xiāng Szhu 雲林縣 654
Yuanchang-vilaĝo 元長鄉 Yuáncháng xiāng Yuanchang 雲林縣 655

Vidu Ankaŭ[redakti | redakti fonton]