Bohema esperantisto

El Vikipedio, la libera enciklopedio

Bohema esperantisto - Český esperantista estis organo de Bohema Asocio Esperantista.

Unue (1902-1904) ĝi aperadis en Bystřice pod Hostýnem sub redakto de Josef Krumpholc kaj Theodor Čejka. Post kvarjara paŭzo ĝi trovis sian daŭrigon (1908-1911) en Prago sub redakto de Stanislav Kamaryt kaj Karel Hynek Bouška.

Tiutempe aperis konkurenca Bohema Unio Esperantista fondita de Eduard Kühnl, kies organo estis Bohema Revuo Esperantista. Inter ambaŭ organizoj sparkis malamikaj rilatoj.

Enhavo de Bohema esperantisto[redakti | redakti fonton]

Redaktoroj[redakti | redakti fonton]

Josef Krumpholc, Theodor Čejka

Jaro I-a (1902-1903)[redakti | redakti fonton]

Administracio (8);
Aforismoj (3, 18, 26, 47, 52, 59, 68, 80, 83, 84, 87);
Asociacio Internacia de Akademioj (137);
Beaufont L. de: Formace Esperanta (29, 50);
Beers Jan Van: La malsana junulo (47);
Bibliografio (8, 16, 79, 146);
Buddhisto: Du maroj (82);
Conscience Henriko: En vilaĝa tombejo (114);
Couturat Dro L.: Pomocný jazyk mezinárodní (33, 45, 60, 74, 139);
Černý V.: Kristnaska nokto (140);
Dek konsiloj al Esperantaj tradukantoj (35);
Diversaĵoj (56);
El la mondo (68, 85, 101, 118);
Evstifeiev N. P.: Kion ni povas lerni de niaj konkurantoj? (43), Kiel nin povas helpi niaj konkurantoj? (57), Al rusaj geesperantistoj! (73);
Holub J.: Rod, číslo a sklonba jmen podstatných (3, 12), Přídavná jména (13,19), Zájména (27, 49, 62, 123), Internacia korespondado de junaj Esperantistoj (121);
Hovorna (8, 15, 23, 32, 40, 56);
Kofman A.: Esperanto a Rusové (9);
Kompatinda kokideto (84);
Kroniko (53,70, 87, 133);
Krumpholc Josef: Tvorba slov v Esperantě (76, 109), Ke 150. narozeninám Jos. Dobrovského (89, s podobiznou, str. 117), Al 150. festo de naskiĝo de Jos. Dobrovský (91, kun portreto, pĝ. 117);
Kühnl Ed.: Fotofonografo de Červenka (99, kun 4 ilustracioj), Senmetalfadena telegrafio (131, kun 6 ilustracioj);
Lambert Ch.: Pri internacia Akademio Esperanta (94);
Masaryk T. G.: Evoluciismo (105); Mondo Internacilingva (60, 78); Multiĝu similaj faktoj! (130);
Naĵivin Ivan: La haro de Madono (95);
Organizacio de korespondado (71, 88, 104, 120, 136, 148);
Parabolo pri vinberoj (17);
Passy Frédéric: La ideo de l' paco (112);
Podobenství o hroznech (17);
Poljanskij S.: Kredo je l' civilizacio (82);
Prus Boleslav: Ombroj (65);
Redakcio: Co chceme (1); Al niaj amikoj (41), Našim přátelům (42);
Rosegger P.: Lasta ripozo (125, 141);
Rozličnosti (56);
Seleznet I.: Kanto (81);
Tetmajer: Rememoroj (84);
Tolstoj L. N. : La letero pri karmo (63);
Turgeněv I. S.: Dobrá rada (20);
Wasniewski Józef: El la libro de miaj fabloj (25);
Zamenhof Dro L.: Z "Přídavku ke Druhé knize" (6, 14, 21); El "Aldono al la Dua Libro" (6, 14, 21), La feino (35).

Jaro II-a (1904)[redakti | redakti fonton]

Adamík Dro Richard: Herbert Spencer (93);
Beaufront L.: Potřeba-li jazyka mezinárodního? (41, 57), Je-li jazyk mezinárodní možný? (73);
Bibiliografio, novaj vortoj (113);
Bourlet Dr. Carlo: Esperanto a pedagogika (99);
Couturat prof. Dr. L.: Pomocný jazyk mezinárodní (3, 44, 60), Delegacio por la alpreno de helpa internacia lingvo (25);
Čejka-Holub: Ukázka z připravovaného slovníku česko-esperantského (123);
Dejmek Petr: La amo (67);
Frazeologie (10, 30, 50);
H.: Kongreso de virinoj. Apoteozo de paco (75);
Heiss Dro Cl.: Praktika komunismo (46, 62);
Holub J.: Zájména - ostatní (6, 28);
Kočič Petar: Pinoj kaj abioj! (107);
Kroniko (20, 36, 53, 69, 84, 124);
Krumpholc J.: Tvorba slov v Esperantě příponami (8, 49, 64, 78);
Kühnl Ed.: Teknika anguleto: Rapide antaŭen! (12), Grandega fotografaĵo (51), Teleaŭtografo (111), Vojaĝo tra "Esperantujo" (65, 80, 103);
Lambert Ch.: Středisko studentů esperantistů (32), Studenta esperantista centro (32);
Lermontov M.: Al la morto de Puŝkin (82) Al Aleksandra osipovna Smirnova (108);
Masaryk T.G.: Citaĵo (35);
Naĵivin Ivan: Infanoj (109);
Organizacio de korespondado (24, 40, 56, 72, 88, 128);
Pearson's Weekly: Kion ni ŝuldas al kvakeroj, "societo de amikoj" (14);
Privat Edmond: En Alpoj (106);
Redakcio: Na prahu ročníku II. (1), Klarigo (19), Vasilij Vasiljevič Vereščagin (77), Festo de neŭtrallingvanoj (92), Rusoj en Azio (101);
Skalská Marie: En nordaj maroj (18, 33);
Storch Gotthard: Kelkaj impresoj de Bohemo en Parizo (89);
Zamenhof Dro L.: Letero de Dro Zamenhof (1).


Redaktoro[redakti | redakti fonton]

Dr. Stanislav Kamaryt

Jarkolekto III-a (oktobro 1908 - oktobro 1909)[redakti | redakti fonton]

Alferi Heřman: Esperantismo kaj pacifismo (55, 71);
Arbes J.: La unua idealo (74, 90), Apud la lito de solenaskito (136);
Batěk Dr. A.: La rezultato de mia paciga entrepreno (6, 48, 61, 109, 125), Libera penso kaj Esperanto (118);
Beaumont Leprince de: La belulino kaj la besto (28, 75, 91, 106, 123, 139);
Beneš Vojta: Ebriulo (186);
Bouška H. K.: Čtvrtá mezinárodní manifestace esperanta (21, 37);
Bürger JUDr. Jos.: Internaciaj pagoj (58, 70, 80, 102);
Deklarace o podstatě esperantismu (141);
Deklaracio pri esenco de la esperantismo (141); Deklaracio pri la neŭtraleco de la kongresoj de Esperanto (171);
Fischer Dro Enriko: Jak jsem se stal esperantistou (5), Kiel mi fariĝis esperantisto (5);
Fondo de regnaj organizaĵoj de Bohemaj esperantistoj (169, 183);
Fridrich Rudolf: Nemožnost mimovolných vývojových změn v esperantu (149);
Horký Karel: Hundo (188, tr. H. K. Bouška);
Informace a dokumenty (18, 34, 65, 96, 114, 130, 146, 177, 193);
Krejčí Dr. Frant.: Signifo de L. N. Tolstoj (3, 24), Signifo de la esperantismo en la kultura evolucio (156), Význam esperantismu ve vývoji kulturním (181);
Kronika a komentář (13, 32, 49, 63, 79, 93, 111, 127, 143, 172, 191);
Krumpholc Jos.: Ideo de J. A. Comenius pri la lingvo universala (1, 26, 57, 73, 88, 105, 120, 135), Jazyk všeslovanský a esperanto (53, 69, 85, 101, 117);
Kamaryt St.: Progresismo kaj konservativismo (60), Organisace praktického užívání esperanta (132, 154);
Libroj kaj gazetoj (19, 35, 50, 66, 81, 97, 115, 131, 147, 178, 193);
Machar J. S.: Antaŭ Jeruzalemo (47, tr. R. Fridrich), Antikva Roma (163, tr. R. Hromada);
Masaryk T. G.: Laboro kontraŭ revolucio (121);
Mužík Aur. Eug.: La bufo (4);
Neruda Jan: Kien ĝin doni? (164, 184, tr. J. Vostatek);
Novotný-Kolenský prof. PhC. Vojtěch: Pri loka propagando de Esperanto (159);
Prohlášení o nestrannosti sjezdů esperantských (171);
Raportoj kaj notizoj (9, 30, 49, 62, 77, 126, 190);

Jarkolekto IV-a (oktobro 1909 - oktobro 1910)[redakti | redakti fonton]

Barvíř Jos.: Pátá mezinárodní manifestace esperanta (17);
Bouška H. K.: Zamenhof (20), První všerakouský sjezd esperantistů (99);
Bšk: Mladí čeští esperantisté, Junaj bohemaj esperantistoj (93);
Diversaj komunikoj (64);
Erben K. J. (tr. B.S.E.): La ora trezoro (106, 140);
Eydelnanth Joseph: Antisemitismo kaj progreso (3, 24, 41, 70);
Fridrich Rudolf: La moravia karsto (155, 187), První manifestace moravských esperantistů (161);
Guth Dr. Jiří: Turismo en Bohemujo kaj Moravio (152);
Christaller prof.: Esperanto ve škole (34, tr. Božena Vaníčková)
Informace a dokumenty (12, 117, 190);
Jirásek Alois: Konscienco (132, tr. Jos. Barvíř);
Kaliszewski J.: La juĝo (53, 72, tr. Kabe);
Kamaryt Stan.: Propagando de internaciaj movadoj (68, 88), Optimismo (102, 130);
Kronika a komentář (9, 26, 56, 111, 141);
Krejčí F. V.: Deveno de la religio (51, tr. Bouška);
Krumpholc Jos.: Význam esperanta pro Čechy a Slováky (1, 33, 49, 65, 81, 97, 166, 177);
Libroj kaj gazetoj (14, 31, 60, 78, 120, 191);
Machar J. S.: Konfesoj de la literaturisto (44, tr. Bouška);
Masaryk T. G.: Moderna amo (86, tr. Hromada);
Neruda Jan: Kiel sinjoro Vorel fumumis sian marŝaŭman pipon (156, 170, tr. Bouška);
Niall Rl.: La nokto en la granda mortinta koro de Aŭstralio (5);
Otcovský Jan: Sub esperantista standardo (103);
Procházka Fr.: Leonido (25, tr. Fridrich), Alta odono (55, tr. Fridrich), Justeco (75), Ŝtelistoj kaj ŝlosiloj (93);
Raportoj kaj notizoj (7, 75, 107, 172);
Různá sdělení (48);
Tolstoj L. N.: La patriotismo kaj registaro (145, 168, 178);
Trummlitz Ern.: La sep korvoj (90);
Zamenhof L.L.: O vzniku esperanta (67, 82, 129, tr. Karel Maršík), Proverbaro esperanta (158);
Zprávy spolkové (13, 30, 59, 119, 176);


Redaktoro[redakti | redakti fonton]

Karel Hynek Bouška

Jarkolekto V-a (oktobro 1910 - oktobro 1911)[redakti | redakti fonton]

Bouška H. K.: Šestá mezinárodní manifestace esperantistů (1, 17);
Diversaj komunikoj (88, 99, 120);
Fridrich Rud.: Pro esperanto (49, 65);
Genestel: Dogmo kaj vivo (146), Laŭ tradicio (147);
Hmd: La revuo de l' esperantista gazetaro (189);
Horký: Kvar anĝeloj (55), Informace a dokumenty (11, 44, 60, 85);
Kamaryt Dr. Stan.: Spor o methodu vývoje mezinárodního jazyka (33, 121, 133), Neŭtraleco de esperanto (4, 69);
Krejčí Dr. Fr.: La evolucio de Tolstoj (35), Apostolo de la humaneco (51, 74);
Kronika a komentář (12, 24, 42, 57, 80, 106, 155);
Krumpholc Jos.: L. N. Tolstoj kaj esperanto (52, 101);
Libroj kaj gazetoj (14, 30, 46, 60, 96, 114, 158);
Lorenz Frant. Vl.: Deveno de la maizo (39);
Masaryk T. G.: La esenco kaj evolucio de la humaneca ideo (38, 72), Pri la socialismo (90, 143, tr. Bouška);
Neruda Jan: Tago kaj nokto (8, tr. H.K.Bouška), Kiel okazis, ke Aŭstrio ne estis detruita (75, 104, 125, 148, tr. Bouška);
Orzeszko Eliza: La virino kaj amo (6, tr. Zamenhof);
Problemoj kaj opinioj (10, 22, 41, 56, 79, 91, 153, 185, 188);
Raportoj kaj notizoj (9, 40, 78, 90, 187);
Různá sdělení (88, 132);
Sienkiewicz H.: Mia amiko Swietecki (21, tr. Grabowski);
Studničková Božena: Najtingalo kaj juna poeto (55);
Zamenhof Dr. L. L.: Účel sjezdů esperantistů (8); La celo de l' esperantistaj kongresoj (8);
Zprávy spolkové (13, 27, 45, 60, 86, 113, 157);

Jarkolekto VI-a (januaro-decembro 1912)[redakti | redakti fonton]

Bouška H. K.: La blindiga esperantismo (38, 114);
Cart Th.: Kio ne estis, estas (25, tr. Fridrich)
Daudet Alf.: Pri homo kun ora cerbo (105)
Diversaj komunikoj (63)
Havran Jan: Esperanta epizodo (102)
Horký Karel: Maljuna aktoro (5, tr. Stejskal)
Informace a dokumenty (14, 30, 57)
Jazykový rádce (15, 31, 58, 78)
Kamaryt Dr. Stan.: Moje jubileum (117); Popolo esperantista (105), Morala nihilismo (112), Solidareco (81)
Kronika a komentář (9, 27, 53, 77)
Libroj kaj gazetoj (16, 31, 61)
Mahen Jiří: Hundo en la ĉielo (23, tr. Havran)
Machar J. S.: Benedek (84, tr. Fridrich)
Margall F.Pi. y: La milito (2);
O.S.: Stanovy Svazu českých esperantistů (47);
Otcovský J.: Bonaj okuloj (69)
Problemoj kaj opinioj (8, 27, 51)
Raportoj kaj notizoj (8, 26, 50, 76)
Redakce: Našim přátelům (113);
Richepin Jean: Trezoro de malriĉuloj (3, tr. Fridrich)
Různá sdělení (16, 64)
Schmidt Mil.: Esperanto mezi Čechy v roce 1911 (19);
Šrámek Fráňa: Saĝo de la vivo (72, tr. Bartoš)
Vlček Jar.: La tuteŭropa emancipo de l' homa spirito (23, tr. Fridrich)
Zamenhof L.L.: Rozhřešemí otázky pomocného jazyka mezinárodního (17, 33, 65, tr. Hromada); Význam překladu bible (7, tr. Hromada); Signifo de la traduko de la Biblio (7); Deveno de la nomo esperanto (76), Původ jména esperanto (76);
Zeyer Julius: Ĥina rakonto (45, tr. Fridrich)
Zprávy spolkové (15, 32, 60, 80)

Aldono[redakti | redakti fonton]

Bouška H. K.: Lidový kurs esperanta pro začátečníky
Neruda Jan: Pri la sonoriletoj de Loreta (11, tr. Bouška)

Eksteraj ligiloj[redakti | redakti fonton]